Condicions d'Ús i Autorització per a la gravació d'imatges

Hand Porters posa en coneixement dels seus usuaris que les activitats que du a terme (Clínics, Tecnificacions, Campus, etc.) poden ser fotografiades i/o enregistrades en vídeo a fi i efecte de promocionar les nostres activitats i com a eina interna per analitzar la nostra feina i millorar les següents edicions.

Així doncs, en assistir a les nostres activitats, l'usuari (o els seus pares o tutors legals, si aquest és menor d'edat), AUTORITZEN expressament a Hand Porters a enregistrar la imatge i la veu de l'usuari, a que la divulgui sense límit territorial i pel temps màxim permès per l'ordenament jurídic espanyol, mitjançant la televisió terrestre, per satèl·lit i per cable, així com per Internet i pels sistemes de telefonia, restant Hand Porters i tercers facultats per explotar dites imatges en qualsevol forma, mitjà, suport o sistema.

L'usuari  (o els seus pares o tutors legals, si aquest és menor d'edat) cedeixen i transmeten a Hand Porters, de forma gratuïta, amb facultat de cessió a tercers, sense límit territorial i pel temps màxim permès per l'ordenament jurídic espanyol, (i) els drets d'explotació de la intervenció i la imatge de l'usuari com a part integrant de l'Activitat, inclosa la seva explotació mitjançant qualsevol sistema o procediment i en qualsevol format i/o suport existent i/o conegut o no en l'actualitat, i en particular cedeix i transmet els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (incloent Internet i qualsevol sistema de telefonia actual o futur), el de doblatge i subtitolat en qualsevol idioma i de reproducció en materials promocionals relatius a l'explotació de les activitats, i (ii) els drets de reproducció i distribució de la imatge de l'usuari en tot tipus de llibres, fullets i publicacions relatives a les activitats, bé siguin en suport tradicional, com per exemple el paper, bé siguin en suports electrònics coneguts o per conèixer.

L'usuari (o els seus pares o tutors legals, si aquest és menor d'edat) és coneixedor de que les dades personals que es suministrin seran incorporats a un fitxer titularitat de Hand Porters, que se encarrega del seu tractament d'acord amb el que està previst a la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades, amb caràcter personal. 

L'acceptació d'aquestes condicions és necessària i imprescindible per a poder participar en les activitats.

Si voleu més informació sobre com tractem aquestes dades i imatges, podeu fer-nos la consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

Aquestes condicions poden canviar en qualsevol moment, sense obligació de notificar-ho expressament als usuaris. L'última versió sempre estarà disponible en aquesta pàgina.


Hand Porters